081-8684466, 061-5475545
pmpremiumgroup9@hotmail.com

แฟ้มกระเป๋า

กระเป๋ากล่องพลาสติกสัมนา

กระเป๋ากล่องพลาสติกสัมนา

กระเป๋ากล่องพลาสติกมีหูหิ้ว ขนาด 14.8 x 10.2 นิ้ว ใช้สำหรับใส่เอกสารเพื่อการประชุมสัมนา บริการสกรีนฟรี