081-8684466, 061-5475545
pmpremiumgroup9@hotmail.com

ชุดกระเป๋านามบัตร/ปากกา

ประกอบด้วยกระเป๋านามบัตร พร้อมปากกาหมึกเจล บรรจุพร้อมกล่อง เพื่อแจกเป็นของปีใหม่ บริการจัดแบบอาร์ตเวิร์ค สกรีนฟรี ปรู๊ฟงานตัวอย่างก่อนสกรีนจริง
ชุดกิ๊ฟเซทกระเป๋านามบัตรปากกา

ชุดกิ๊ฟเซทกระเป๋านามบัตรปากกา

ประกอบด้วยกระเป๋านามบัตร พร้อมปากกาหมึกเจล บรรจุพร้อมกล่อง เพื่อแจกเป็นของปีใหม่ บริการจัดแบบอาร์ตเวิร์ค สกรีนฟรี ปรู๊ฟงานตัวอย่างก่อนสกรีนจริง